Računovodstvo i porezi

Pogledajte našu ponudu!
26
JUL
2019

Odredjivanje osnova za obračun naknade zarade za vreme privremene sprečenosti za rad koja se isplaćuje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Posted By :
Comments : 0
Da bi se poslodavcima omogućilo da podnose zahteve za isplatu naknade zarade, odnosno plate za vreme privremene sprečenosti za rad na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja na vebsajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje objavljeni su novi obrasci OZ-7 i OZ-10...
Dalje
28
MAY
2019

Naknada štete umesto korišćenja godišnjeg odmora

U skladu sa članom 68. Stav 4. Zakona o radu, zaposleni ne može da se odrekne prava na godišnji odmor niti mu se to pravo može uskratiti ili zameniti novčanom naknadom, osim u slučaju prestanka radnog odnosa. Obaveza poslodavca je da donese odluku, uz konsultaciju sa zaposlenim,...
Dalje
28
MAY
2019

Korišćenje godišnjeg odmora

1.PRAVO NA GODIŠNJI ODMOR Prema članu  68. st. 2. i 4. Zakona o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) propisano je da zaposleni stiče pravo na korišćenje godišnjeg odmora u kalendarskoj godini posle mesec dana neprekidnog rada od dana zasnivanja...
Dalje
09
MAY
2019

Novi zakon o zdravstvenom osiguranju

  Novi Zakon o zdravstvenom osiguranju je stupio na snagu dana 11.04.2019. godine (osam dana od dana objavljivanja u Sl.glasnkiu RS broj 25/19 od 03.04.2019.) Najznačajnije izmene predvidjene novim Zakonom: Ukinuta je mogućnost izbora osnova osiguranja za penzionere , zbo...
Dalje
09
MAY
2019

Isplata prevoza zaposlenima

Posted By :
Comments : 0
U celosti prenosimo odgovor Privrednoj komori Srbije u vezi kontrole ispunjenosti uslova za priznavanje isplate troskova zaposlenih za dolazak i odlazak sa rada, imajući u vidu mišljenje MF br. 011-00-12-/2019-4 od 01.02.2019  
Dalje
22
APR
2019

Uskršnji i Prvomajski praznici u 2019 godini

U skladu sa zakonom o Državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji se praznuju Vaskršnji, odnosno Uskršnji i Prvomajski praznici.   Vaskršnji praznici su neradni dani za sve zaposlene u Republici Srbiji bez obzira na versku pripadnost. Prema članu 4. tačka 2) Zakona,...
Dalje
08
MAR
2019

Godišnji porez na dohodak gradjana ostvaren u 2018

Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak gradjana po osnovu dohotka ostvarenog u 2018 godini je 15. maj 2019. godine. Fizička lica čiji ukupan neto dohodak u 2018 godini premašuje neoporezivi iznos od RSD 2.470.644 su u obavezi da podnesu godišnju poresku...
Dalje
06
FEB
2019

Lista novih neoporezivih iznosa u primeni od februara 2019 prema ZPDG

1. Neoporezivi iznos zarade 15.300 din 2. Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, penzionisanog bivšeg zaposlenog ili člana porodice zaposlenog 68.488 din 3. Stipendije i krediti učenika i studenata  11.741 din 4. Naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju...
Dalje
15
JAN
2019

Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak gradjana i poreska oslobodjenja u 2019 i Zakona o obaveznom socijalnom osiguranju

Novim izmenama Zakona o porezu na dohodak gradjana koje stupaju na snagu 01.01.2019.godine usvojena su sledeca oslobodjenja:   Poresko oslobodjenje po osnovu solidarne pomoći za slučaj rodjenja deteta (nova tačka 12.) Poslodavac može da isplati zaposlenom solidarnu pomoć za...
Dalje