RAČUNOVODSTVO I POREZI

Pogledajte našu ponudu!
09
DEC
2015

Okončana javna rasprava o nacrtu Zakona o stanovanju

Okruglim stolom održanim u Valjevu 7.12.2015. okončana je javna rasprava o novom Zakonu o stanovanju. Novi Zakon trebao bi da omogući ulaganje u nekretnine...
29
DEC
2014

Dilema – Da li skupštine zgrade treba da vode knjigovodstvo ili ne?

Novi Zakon o računovodstvu donet tokom 2014. godine jasno je definisao status stambenih zgrada – stambene zgrade nisu obveznici Zakona ...
27
APR
2014

Skupstine stanara kao obveznici poreza na dobit

Skupštine stanara zgrade prema važecim propisima ponovo se, za potrebe obracuna obaveze poreza na dobit, smatraju nedobitnim organizacijama. Podela prema...
22
FEB
2014

Završni račun za stambene zgrade

Najnovijim izmenama Zakona o porezu na dobit, izmenjen je način oporezivanja dobiti koju ostvare stambene zgrade tokom 2013. godine. Najvažnija izmena u...
12
APR
2013

Predsednik skupštine stambene zgrade

“Predsednik skupštine zgrade može biti svaki poslovno sposoban vlasnik stana, odnosno drugog dela zgrade. Predsednik se bira većinom glasova članova...
12
APR
2013

Registracija skupštine ili saveta stambene zgrade

U Vodiču za održavanje stambenih zgrada i kulturu stanovanja, autora M.Sc.Dragutina Matića možete pročitati šta je skupština stanara, a šta savet zgrade,...
08
APR
2013

Predaja završnog računa nakon isteka zakonom predvidjenog roka

Mnogi kućni saveti nisu informisani o obavezi predaje obrazaca zavrsnog racuna Agenciji za privredne registre i Poreskoj upravi. APR kao centralni registar...
08
APR
2013

Kućni savet kao dobitna ili nedobitna organizacija

Decembra meseca 2012. godine uvedena je izmena kojom se pravna lica koja su ranije tretirana kao nedobitna sada svrstavaju u dobitne organizacije ukoliko...
25
MAR
2013

Rokovi plaćanja prema Zakonu o rokovima izmirenja novčanih obaveza

Fokus novog Zakona o izmirenju novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama su – rokovi plaćanja. Zakon razdvaja dva slučaja: 1. plaćanja između...
25
MAR
2013

Zakon o rokovima za izmirenje novčanih obaveza – opšte odredbe

Zakon o rokovima za izmirenje novčanih obaveza donet je 25. decembra 2012. godine, a primenjuje se od 31.03.2013. Zakon definiše maksimalne rokove plaćanja...
12